Co zrobić z odwróconym kredytem hipotecznym po śmierci: odpowiedzialność spadkobiercy odwróconej hipoteki

Category: Kredyty Hipoteczne
17 lutego 2021

Zarządzanie wszystkimi obowiązkami spadkobiercy po śmierci może być niezwykle stresujące. Jeśli członek Twojej rodziny miał odwrócony kredyt hipoteczny, a Ty jesteś spadkobiercą, ważne jest, aby szybko dowiedzieć się, co zrobić z odwróconą hipoteką po śmierci. Spadkobiercy pożyczkobiorców z odwróconą hipoteką mają szereg obowiązków, nawet jeśli nie są wymienieni w dokumentach pożyczki.

Jak działają odwrócone kredyty hipoteczne

Odwrócone kredyty hipoteczne umożliwiają właścicielom domów w wieku 62 lat i starszym konwersję części kapitału własnego domu na wolne od podatku wpływy z pożyczki, które mogą otrzymać w postaci jednorazowej płatności ryczałtowej, w ratach miesięcznych lub poprzez linię kredytową, która umożliwia środki do wypłaty w razie potrzeby.

Większość dostępnych obecnie odwróconych kredytów hipotecznych nosi nazwę Home Equity Conversion Mortgages (HECM). Produkty te są ubezpieczone przez Federal Housing Administration i regulowane przez Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (HUD) Stanów Zjednoczonych.

Odwrócone kredyty hipoteczne nie wymagają od kredytobiorców dokonywania miesięcznych spłat salda kredytu, tak jak w przypadku konwencjonalnej hipoteki typu „forward. Jednak pożyczkobiorcy nadal muszą płacić podatki od nieruchomości, media, ubezpieczenia od zagrożeń i powodzi, podczas gdy mają odwrotną hipotekę.

Niezatrzymanie tych płatności i utrzymanie domu w dobrym stanie może być podstawą do wezwania do spłaty kredytu.

Dlaczego spłacany jest odwrócony kredyt hipoteczny

Saldo odwróconej pożyczki hipotecznej staje się wymagalne i płatne, gdy pożyczkobiorca umiera lub w inny sposób na stałe opuści mieszkanie na okres dłuższy niż jeden nieprzerwany rok, co obejmuje przeprowadzkę do innego domu, a także do domu opieki lub domu opieki.

Musisz płacić podatki i ubezpieczenieChociaż posiadacze odwróconego kredytu hipotecznego nie mają miesięcznej spłaty kredytu hipotecznego, ważne jest, aby pamiętać, że pożyczka staje się należna również wtedy, gdy przestaniesz płacić podatki od nieruchomości lub ubezpieczenie domu, lub jeśli nie utrzymasz nieruchomości w dobrym stanie. „Brak płacenia podatków i ubezpieczenia jest głównym powodem większości przypadków przejęcia [odwróconego kredytu hipotecznego] – mówi Dan Larkin, kierownik ds. Sprzedaży w firmie PERL Mortgage, Inc. z siedzibą w Schaumburg w stanie Illinois.

Jednak najczęstszym powodem wymagalności odwróconego kredytu hipotecznego jest śmierć kredytobiorcy, mówi Ryan LaRose, prezes i dyrektor operacyjny Celink, firmy obsługującej odwrotny kredyt hipoteczny.

LaRose mówi, że gdy zwrot hipoteki stanie się wymagalny, musi zostać spłacony w całości w jednej kwocie ryczałtowej.

Podobnie jak pożyczkobiorcy odwróconej hipoteki są zobowiązani do przestrzegania wytycznych dotyczących warunków ich pożyczek, spadkobiercy muszą również przestrzegać pewnych wymogów po śmierci ich rodziców, którzy pożyczają pożyczkę.

Co się dzieje z odwróconym kredytem hipotecznym po śmierci kredytobiorcy (-ów)?

Po śmierci pożyczkobiorcy osoba obsługująca odwrotną pożyczkę hipoteczną wyśle ​​list kondolencyjny do wszystkich znanych spadkobierców. Pismo to zawiera informacje dla spadkobierców i majątku pożyczkobiorcy na temat dostępnych dla nich opcji zaspokojenia salda odwróconego kredytu hipotecznego.

Utrzymuj otwartą komunikację z jednostką obsługującą odwrotny kredyt hipotecznyW trakcie tego procesu niezbędne jest utrzymywanie regularnej komunikacji z podmiotem obsługującym pożyczkobiorcę w zakresie odwrotnego kredytu hipotecznego.

„Najważniejszą rzeczą jest wiedzieć, że najlepszym źródłem informacji jest odebranie telefonu i wezwanie serwisanta – mówi LaRose. „Jeśli nie wiemy, co się dzieje, musimy założyć najgorsze – że nie mają zamiaru spłacać pożyczki.

Tak więc utrzymywanie bliskich kontaktów z jednostką obsługującą może w rzeczywistości przynosić korzyści spadkobiercom lub osobom odpowiedzialnym za majątek pożyczkobiorcy.

„Im szybciej będziesz mógł skontaktować się z serwisantem, tym więcej czasu będziesz miał [na spłatę pożyczki], co oznacza, że ​​więcej opcji jest na stole – twierdzi LaRose.

Opcje odwróconego kredytu hipotecznego po śmierci obejmują:

 • Spłać saldo pożyczki w całości (można to zrobić poprzez refinansowanie, istniejące aktywa lub sprzedaż nieruchomości i utrzymanie pozostałego kapitału własnego domu)
 • Odejdź od domu (co skutkowałoby działaniem wykluczającym ze strony jednostki obsługującej)Wypełnij akt w miejsce przejęcia (w przypadku gdy spadkobierca podpisuje dokumenty potwierdzające zwrot nieruchomości do inwestora)Spadkobiercy (lub spadkobiercy) mogą również zdecydować się na dokonanie krótkiej sprzedaży nieruchomości zabezpieczającej odwrotną hipotekę. W ten sposób nieruchomość może sprzedać nieruchomość niepowiązanej stronie trzeciej za 95% aktualnej wycenionej wartości domu, pomniejszonej o wszelkie zwyczajowe koszty zamknięcia i prowizje od nieruchomości.

  Ponieważ odwrócone kredyty hipoteczne są pożyczkami „bez regresu, spadkobiercy nigdy nie będą musieli spłacać więcej niż 95% oszacowanej wartości domu – nawet jeśli saldo kredytu wzrośnie do przekroczenia wartości domu.

  Oznacza to również, że jeśli spadkobierca zdecyduje się przekazać nieruchomość pożyczkodawcy (zamiast egzekucji, krótkiej sprzedaży lub zlecić jednostce obsługującej wszczęcie postępowania egzekucyjnego), nie ma to negatywnego wpływu finansowego na spadkobierców pożyczkobiorcy.

  Spadkobiercy są zobowiązani do przedłożenia urzędnikowi obsługującemu dokumentacji, w tym listu wyszczególniającego ich zamiary co do majątku oraz kopii wykazu nieruchomości, wśród innych ważnych dokumentów.

  Niezależnie od tego, w jaki sposób spadkobiercy lub spadkobiercy planują zaspokoić saldo odwróconego kredytu hipotecznego, muszą pamiętać o pewnych terminach wymaganych przez zasady HUD.

  Odpowiedzialność spadkobierców Reverse Mortgage: Jaki jest harmonogram spłaty pożyczki?

  To, ile czasu spadkobiercy będą musieli uregulować saldo odwróconego kredytu hipotecznego, w dużej mierze zależy od ich komunikacji z jednostką obsługującą. Im częstsza komunikacja między nieruchomością a pożyczkodawcą, tym mniejsza szansa na niespodzianki.

  Tak długo, jak majątek pozostaje w regularnej komunikacji i dostarczył serwisantowi wymaganą dokumentację, wytyczne HUD pozwolą mu na przedłużenie czasu nawet o rok od daty śmierci pożyczkobiorcy.

  Jeśli spadkobiercy lub spadkobiercy nie spłacą niespłaconego salda pożyczki lub jeśli nie wykupią majątku na rzecz podmiotu obsługującego w wyznaczonym terminie, zasady HUD zezwalają podmiotowi obsługującemu na rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego.

  W przypadku braku współpracy lub braku odpowiedzi na żądania informacji podmiot obsługujący pożyczkę nie musi czekać pełnych 12 miesięcy na rozpoczęcie egzekucji. Jeżeli nieruchomość nie jest w stanie spłacić salda pożyczki lub nie chce lub nie jest w stanie wykonać aktu zastępującego zajęcie w ciągu 12 miesięcy, jednostka obsługująca jest zobowiązana do rozpoczęcia egzekucji w celu uzyskania tytułu własności.

  Jeśli jednak majątek podejmuje rozsądne starania, aby sprzedać nieruchomość, HUD może udzielić przedłużenia w odstępach 3-miesięcznych, przy czym cały okres nie może przekraczać 12 miesięcy. Takie uprawnienia mogą się różnić w zależności od przypadku, dlatego ważne jest, aby zachować otwartość komunikacji z podmiotem obsługującym pożyczki.

  Jak uzyskać rozszerzenieUtrzymywanie stałej komunikacji z podmiotem obsługującym odwrotną hipotekę może pomóc w wydłużeniu czasu, w którym spadkobiercy będą musieli spłacić pożyczkę.

  Składając wniosek o przedłużenie, spadkobiercy muszą skontaktować się z podmiotem obsługującym i przedstawić dokumentację, taką jak list o potrzebie spłaty pożyczki, wykaz nieruchomości, dowód, że starają się uzyskać finansowanie na utrzymanie domu lub spadek dokumenty.

  Serwisant przeniesie następnie te dokumenty do HUD, który może udzielić mu przedłużenia.

  Ważne fakty dotyczące odwróconego kredytu hipotecznego do rozważenia

  Komunikacja z jednostką obsługującą pożyczki ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że ​​pożyczki nie będą wymagalne przed śmiercią lokatora.

  Jeśli twój rodzic lub ukochana osoba ma dom wakacyjny, w którym spędzają część roku, szczególnie ważne jest, aby pozostawali w otwartej komunikacji ze swoim operatorem odwrotnego kredytu hipotecznego, ponieważ istnieją ograniczenia dotyczące tego, jak długo pożyczkobiorcy mogą być nieobecni. własność.

  Pożyczkobiorcy powinni zawsze skontaktować się ze swoim serwisantem, aby uzyskać zgodę HUD przed wyjazdem na jakiekolwiek dłuższe wyjazdy lub nieobecności w ich nieruchomości, które trwają dłużej niż 12 miesięcy.

  Jeśli pożyczkobiorca jest nieobecny w swoim głównym miejscu zamieszkania przez ponad 12 miesięcy lub na stałe przeniósł się z głównego miejsca zamieszkania, podmiot obsługujący pożyczkę musi uzyskać zgodę HUD na wezwanie do spłaty odwróconej hipoteki.

  Po uzyskaniu zgody podmiot obsługujący wysyła list z żądaniem do pożyczkobiorców, w którym żąda się od nich spłaty całości pożyczki lub naprawienia zaległości w spłacie pożyczki poprzez ponowne zajęcie nieruchomości jako głównego miejsca zamieszkania.

  Jeśli Twoja ukochana osoba rozważa odwrócony kredyt hipoteczny i chciałbyś dowiedzieć się więcej o tym produkcie finansowym, skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać więcej informacji.